Záručné a Všeobecné podmienky nákupu

1) Tovar je možné vyberať prehliadaním produktov na  našej webovej stránke,  alebo v našej kamennej predajni.

2) Pri objednávaní cez internet uveďte prosím nasledujúce údaje:

 • Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte Vaše telefónne číslo a email.
 • Ak nakupujete v súvislosti s Vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČO, DIČ a miesto podnikania

3) Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s Vami dohodneme emailom alebo telefonicky.

4) Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní od 9.00–18.00, prostredníctvom zásielkovej služby, pri objednaní tovaru do 15.00 Vám tovar doručí zásielková služba GLS nasledujúci pracovný deň pokiaľ je tovar k dispozícii v sklade. O presnom dni expedície a dodanie tovaru Vás budeme informovať emailom.

5) V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6) Pri prebratí tovaru obdržíte doklad o prebratí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci spolu s dodaným tovarom.

7) Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.Pri odstúpení od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu je potrebné dodržať nasledovný postup:– kupujúci odošle predávajúcemu vyplnený Formulár na odstúpenie zmluvy konvektory.sk na email alebo poštou.

– kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.

– vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, neaktivovaná batéria, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu, atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci nepreberá.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet  do 15 pracovných dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.

Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom prostriedkov komunikácie predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 10 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

8) Vyhradzujeme si právo zmeny cien. Cena je vždy potvrdená v upresnenia objednávky emailom.

9) Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska. V prípade záujmu Vám s odvozom starého spotrebiča radi pomôžeme.

10) Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby.

11) V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru.

12) Záručné podmienky sú detailne uvedené v záručnom liste, ktorý je súčasťou každého setu.

 • Dĺžka záručnej doby na tento výrobok je 24 mesiacov odo dňa predaja spotrebiteľovi, a to pri dodržaní všetkých podmienok v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Výrobok je používaný spolu s výrobcom odporúčaným príslušenstvom a je mu pravidelne vymieňané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu(napr. batérie).
 • Za rozpor s kúpnou zmluvou sa nepovažuje opotrebenie výrobku alebo časti výrobku(napr. vybitie batérie alebo zníženie kapacity batérie po dobe ich obvyklej životnosti 6 mesiacov).
 • Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré vznikli v pribehu záručnej doby chybou výrobku alebo použitých materiálov.
 • Tieto závady budú opravené bezplatne v autorizovanom servise určenom predajcom.Tento servis uskutoční bezplatne záručnú opravu po predložení čitateľne a správne vyplneného záručného listu potvrdeného predajcom a potvrdenky o predaji spolu s vadným výrobkom v originálnom balení a s komletným príslušenstvom.

13) Záruka a bezplatná oprava sa nevzťahuje:

 • vady spôsobené nedodržaním pokynov k obsluhe evedných v návode, zlou údržbou, mechanickým poškodením (pri doprave alebo páde), zásahom do spotrebiča, alebo na závady spôsobené elektrickou inštaláciou, ktorá neodpovedá norme, rovnako ako závady spôsobené nesprávnym zapojením.
 • na spotrebné materiály. Ako spotrebný materiál je myslené: kefy,štetce,filtre,náplne.Tento spotrebný materiál je volne predajný. Na spotrebný materál sa výnimočne vzťahuje záruka a to len na vady vzniknuté preukázateľne následkom vadného materiálu.
 • na vady, ktoré vznikli používaním výrobku pre iné účely, ako je určený
 • na výrobok, na ktorom je poškodené výrobné číslo, prípadne sa údaje na dokladoch sa líšia od údajov uvedených na výrobku.
 Tieto nákupné podmienky sú platné od 1.02.2013